Alchymie hlasu

Alchymie hlasu

 

Hlas je zvuk, vytvářený hlasivkami. Jeho zdrojem je výdechový proud z plic.  Hlasivky se na tvorbě hlasu podílí tak, že kmitají a propůjčují hlasu tónové složky. Jedinečnost každého lidského hlasu je způsobena odlišnou základní frekvencí a modifikací této frekvence v nadhrtanových dutinách. Lidský hlas se mění s věkem.

 

Hlas nás spojuje s vnějším světem, a to pomocí zvuku, který vydáváme, tóny, které užíváme a slovy, která si vybíráme. Hlas je spojen s hrdlem a krční čakrou, která je mezi hlavou a srdcem, spojuje tělo a mysl. Abychom mohli stimulovat hlas, potřebujeme dech, který stimuluje břicho a hrudník. Jak sluneční světlo obsahuje 7 barev, tak náš hlas obsahuje různé vibrace a tóny.

Hlas v každou chvíli ukazuje stav našeho fyzického, emočního, mentálního a spirituálního těla. Pokud jsou v hlasu nebo proslovu nepřesnosti, ukazuje to, že naše záměry a cíle nejsou v souladu. Hlas je kořenem naší osobní síly a rezonuje esencí naší pravdy. Pokud je hlas spojen se srdcem a vychází z hloubky naší bytosti, má sílu transformovat náš život. Když mluvíte svým pravým hlasem, což znamená, že užíváte svůj jedinečný zvukový podpis, žijete ve své autenticitě. Zvukový podpis je základní zvuk, kterého jsme se spolu s osobní silou mohli vzdát v konfliktních situacích.

Hlas nás spojuje s živočišnou stránkou neboli životní silou a pomáhá nám propojit mužskou a ženskou stránku, myšlení a cítění. Hlas je původní stopou naší psychické a fyzické přirozenosti a prostředníkem integrity, upřímnosti a projevu bez masky. Hlas nám pomáhá procítit naši osobnost a je klíčem k naší duši. Hlas může být mostem k vyjádření, nebo prostředkem k ochraně a obrany. Svůj hlas můžeme použít tomu, abychom se lépe vyjádřili, otevřeli se druhým, uvolnili strach z mluvení na veřejnosti a užili hlas k přeměně negativních postojů na pozitivní. Pokud mlčíme, naše pocity v těle jsou uchyceny do pasti. Mluvení v tomto případě léčí a transformuje, protože se v dané chvíli zaobíráme energií, která potřebuje být vyjádřena, což přináší úlevu od pocitu studu a úzkosti a my se můžeme stát plně přítomnými.

Poslouchejte jeden den svůj hlas. Líbí se vám váš hlas? Zažíváte příjemné pocity, když zpíváte a čtete nahlas? Jste spokojeni s tím, jak se vyjadřujete? Co slyšíte, když mluvíte? Co vychází z vašeho hlasu? Co je ukryto pod podněty každodenního života? Je vás slyšet? Jaký tvar vyjadřují vaše slova? Jaké tóny během dne užíváte?  Jaké slova volíte? Zní váš hlas jednotvárně a všedně, nebo energicky a temperamentně? Vyjadřujete se svým hlasem v celé škále, nebo zřídkakdy měníte tón hlasu? Mumláte, mluvíte rychle, váháte, nebo se ve své řeči málokdy zastavíte? Mluvíte hlasitě, libozvučně, laskavě, tlumeně? Jak často zníte naštvaně, nejistě, plaše, rozkazovačně, sebevědomě? Křičíte, prosíte, žadoníte? Dostáváte odpověď, jakou byste si od druhých přáli slyšet, bez toho, abyste zvýšili hlas? Nevynecháváte koncovky slov? Co byste na svém hlasu chtěli změnit? Jaký mají vliv na posluchače vtipy a příběhy, které říkáte? Kdy bylo pro vás těžké mluvit?

Poslouchejte hlas druhého člověka. Co slyšíte, když mluví? Jakou barvu vidíte, když tento člověk mluví? Jakým tónem zní tento člověk?

Alchymie hlasu je porozumění, že všechny stavy mohou být proměněny, že jeden druh energie se může proměnit na jiný druh energie. Znamená to přijetí sebe takového, jaký jsem a nechat situaci odejít.

Zdravý hlas je váš prvotní léčebný nástroj. I sebemenší hlasový projev masíruje svalovou tkáň v horní části těla a způsobuje, že tato tkáň vibruje zevnitř. Každý pohyb těla má vliv na to, jak se nadechujeme a vydechujeme, takže ovlivňuje i náš hlas. Základem je dech. Prvotní křik a objevování dítěte uvnitř má souvislost s tím, že zase získáváme spontánní, intuitivní hlas a hlasovou svobodu, z níž jsme se radovali jako malé děti. Každý z nás potřebuje, aby ho bylo slyšet. Základní technika otevření hlasu je vydávat nepřerušovaný pohyb hlasu z nehlubší hloubky do maximální výšky a zase zpátky.

Náš hlas projevuje, co zraje uvnitř a pomáhá nám vyjádřit vnitřní potenciál. Hlas může být vstupní bránou vyrovnání mysli, těla a duše, což vede k uvolnění napětí a potlačených emocí, utišení mysli a zároveň produkování hlubšího a vyrovnanějšího dýchacího vzorce, který uvolňuje napětí a bolest. Náš vnitřní hlas je často ukrytý pod podněty každodenního života, a my jsme se ho mohli naučit překrývat svými myšlenkami. Až znovu objevíme vnitřní hlas, probudí nás a dodá nám do života významnou a potřebnou moudrost a energii.

Intonace znamená změny tónu (melodie) v průběhu řeči. Patří mezi základní prostředky jazyka. Intonace na úrovni věty umožňuje rozlišit otázku, rozkaz nebo přání od prostého oznámení či vyjádřit citové zabarvení výpovědi. Intonace hlasu nám často dává víc informací než samotné slovo. Intriky, posuzování, vzrušení, nuda, zvědavost a povzbuzení přichází z tónu našeho hlasu. Nevyřešené traumata z dětství vytváří blokace, které jsou slyšet v tónu hlasu.

Zvukem svého hlasu zanecháváme tón, pocit ze svého jednání, dojem, který zůstává v paměti ostatních i dlouho potom, co zapomenou váš vzkaz. Klíč k pochopení povahy člověka spočívá v tónu jeho hlasu a dechu. Každé naříkání a každý okamžik smíchu vysílá energii do krku, hlavy a do horní části trupu. Tato vibrace nás masíruje zevnitř. Když mluvíme, vysíláme určité frekvence přes kosti lebky. Váš zdravotní stav, držení těla a váš emoční stav vytváří modulaci vašeho hlasu.

Náš hlas je součást představy člověka o sobě stejně jako obličej a tělo. Někteří lidé měli v dětském věku hlas, který někomu připadal moc tichý nebo hlučný, možná jim otec, matka nebo učitel řekli: „Mluv nahlas, neslyším tě“ nebo „Tak už sakra sklapni“. Takové zkušenosti mohou vést k tomu, že se dítě cítí hluboce odmítáno, má pocit, že není „naladěné“ a dost dobré, aby mu někdo naslouchal, a tato představa dává vzniknout potlačované zlosti. Když přiložíme ruce k částem svého těla, můžeme vnímat svůj hlas, vzdálený zvuk uvnitř buněk svého těla. Můžeme sladit zvuky, světlo a další smyslové podněty přicházející zvenčí a své vědomí tohoto vnitřního zvuku.

Každý člověk má svůj jedinečný hlasový vzorec, který ukazuje jeho zvukový kód zdraví a svobody. Lidský hlas je barometrem duše a jedinečný hlasový otisk každého člověka odhalí jeho emocionální fyzické a genetické frekvenční vzorce. Lidský hlas je klíčem k probuzení. Tónina našeho hlasu předává světu trvale jemné informace o tom, jak reagovat. Náš hlas dává druhým najevo, v jakém jsme stavu a jaká je naše základní povaha. Hlas využívající plný tónový rozsah naznačuje celistvost a sílu – hlasový vzorec rezonující všemi hudebními tóny má větší potenciál efektivního projevení skutečného záměru našeho života. Díky poslechu hlasu jde analyzovat, pozorovat a léčit nervové vzorce. Jasná vodítka k životnímu příběhu člověka nám nabízí tón, modulace, intenzita a další objektivní charakteristiky hlasu.

Hlasová terapie je léčba postavená na práci s vlastním hlasem a zpěvem. V průběhu dospívání většina z nás zapomněla, jak zní náš opravdový hlas, pocity a emoce, které jím zní. Léta neartikulovaných pocitů a autocenzury, často doprovázené pocitem bezmoci, jsou pak manifestována disonancí a fragmentací našich životů. Můžeme pak vysvobodit hlas procesem tzv. sonické individualizace. Hlas, který používáme k průzkumu vnitřních krajin, uvolní a osvobozuje v hlubině naší osobnosti zasuté primitivní a necenzurované emoce.

Každý z nás představuje živou symfonii energetický frekvencí. Některé z našich not znějí harmonicky, jiné jsou nečisté. Následkem stresů, traumat, negativních duševních a emocionálních otisků, které v sobě nosíme, potřebuje náš hudební nástroj doladit. Některé tóny naší duševně-fyzické symfonie dokonce chybí, proto nemůže náš orchestr, tělo, správně hrát. Pomocí zvukové terapie můžeme chybějící tóny doplnit tím, že si je přehráváme. Díky nim se vracíme do stavu celistvosti, zdraví a harmonie.

Přehrávání celého spektra tónů naší životní symfonie a zejména slyšitelné znění těchto tónů (hlasité broukání) vykazuje znatelné účinky: uvolňuje endorfiny, zlepšuje náladu, pozitivně působí na imunitní systém, harmonizuje tělesné a duševní funkce, vyživuje fyzické i emocionální tělo, napomáhá uvolnění stresu, nepohody, omezujících myšlenek, mění stav mozku tím, že navozuje léčivý stav alfa-théta, synchronizuje rytmy mysli-srdce-těla a dává pocit rovnováhy a vystředění, zlepšuje kreativitu, vidění a jasnost a otevírá brány svobodě duše.

Význam hlasu na ženské zdraví. Hlas je pro mnoho žen bodem, k němuž se sbíhají myšlenky i city. Myšlenky vycházejí z hlavy a přibližují se k hlasu, a jsou vysloveny. City jsou primárně vnímány tak, že z hlasu vyrůstají. Láska a vášeň pocházejí ze srdce a smutek a žal ze žaludku. Při masírování krku a ramen se jejich hlas začne otevírat. Ženy často zadržují své city. Dokážou se vyjádřit prostřednictvím hlasu, ale ten zvuk nespojí se svým tělem. Jejich city jsou neurčité. Cvičení v nich probouzí pocit úlevy, očištění zevnitř, a poté, co ty zvuky vydávají, se ženy velmi uklidní.

Je spousta mužů, kteří se při zpěvu či monotónním prozpěvování ve vyšším rejstříku rozvzpomněli na svou intuitivní, zranitelnou stránku svého Já, kterou opustili v dětství, a nyní se cítí lépe.

Zdroj – Alchymie hlasu – Steward Pearce, Mozartův efekt – Don Campbell, internet

Zdroj článku - www.atlantskaskola.cz